Általános szerződési feltételeket

A Szolgáltató adatai:
Cég neve: Pathó Mihály
Székhelye: 5540. Szarvas, Béke ltp. 2/E 4/11
Adószám: 44750347-1-24
Bankszámlaszám: HU24 53900014-10002814-00000000
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: szelmalomvendeghaz@gmail.com
Telefonos elérhetőség: +36 70 249-7558 vagy +36 20 201-2971

1. Általános szabályok

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató Szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, pl. utazási, irodákkal, utazás közvetítőkkel, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

2. Szerződő fél
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél.
A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak. (együttesen továbbiakban: Felek).

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
A Vendég szóban, vagy írásban megküldött foglalására, ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A szerződés a Vendég írásban, on-line, e-mailben küldésével leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.

A szerződés meghatározott időtartamra szól, és tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a Vendégházat, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett Vendégházat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4. Lemondási feltételek
1. A vendég a Szerződést a szálláshely elfoglalásáig írásban felmondhatja.

2. Amennyiben a felmondás közlésére a szálláshely elfoglalását megelőző 15 nappal sor kerül, a felmondás díjtalan.

3. Amennyiben a felmondás a szálláshely elfoglalását megelőző 15 napon belül történik, a Szállásadó 30% kötbért számol fel.

4. Amennyiben a Vendég a lefoglalt szálláshelyet írásbeli felmondás nélkül nem veszi igénybe, a szállásdíj teljes összegét köteles megfizetni.

5. A kötbért a Szállásadó a megfizetett szállásdíj-előlegbe beszámíthatja. Díjtalan felmondás esetében a már megfizetett szállásdíj-előleget a Szállásadó köteles a Vendég részére a felmondás közlésétől számított 8 napon belül visszafizetni.

6. Amennyiben a Vendég a szálláshelyről a Szerződésben meghatározott utolsó tartózkodási napot megelőzően kijelentkezik, a Szállásadó a szállás teljes ellenértékére jogosult. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.

A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások – előleg visszafizetésen kívüli, további következménytől mentes – lemondására, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan körülményből (továbbiakban: “Vis maior”) eredő, arra visszavezethető ok miatt képtelen a szolgáltatások teljesítésére. Vis maior esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj előleg visszafizetésére, azonban a vis maior miatti nem teljesítésre való tekintettel kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

5. Árak
Az aktuális árak a Vendégház honlapján vannak feltüntetve ( www.szelmalomvendeghaz.hu )
A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja Szerződő félre.

6. Fizetési feltételek
A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a Vendégházból történő távozást megelőzően tart igényt. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.
A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően HUF-ban kerül kiállításra. A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, bankkártya), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl.

A Szolgáltató weboldalán keresztül lefoglalt szolgáltatást lehetőség van helyben az alábbi módokon fizetni: 

Készpénz 

Bankkártya: folyamatban.

7. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
A Vendég a Vendégházat az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check-in), és az utazás napján délelőtt 10:00 óráig (Check-out) veheti igénybe. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak.
A Vendég a Vendégházban tartózkodása során köteles betartani a Szolgáltató Házirendjét. A Vendég hibájából, más vendégek kárára okozott sérülésekért, a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Vendég által okozott, a Vendég miatt keletkező károk költségét a Szolgáltató a Vendégre terheli.

8. Háziállatok
Háziállatnak a házban tartózkodnia TILOS. Erre az udvaron van lehetőség a rend és tisztaság fenntartása mellett. A háziállat után az ürüléket kérnénk összeszedni!

9. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott Vendégházat, illetve a létesítményt. A Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít; A Vendég fertőző betegségben szenved; A Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

10. A Szerződő fél jogai
A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a házirend betartásával a megrendelt Vendégház és a hozzátartozó szolgáltatások díjmentes igénybe vételére. A vendég a Vendégház egyéb létesítményeinek rendeltetésszerű használatára (grill helyiség, udvar) is jogosult, az ott elhelyezett házirend betartásával.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására a Szolgáltató kötelezettséget vállal.

11. A Szerződő fél kötelezettségei
A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató Vendégházában. A Vendégház közvetlen vízparttal rendelkezik, ezért a Vendég köteles felelősséget vállalni saját maga és gyermeke védelmében, az esetleges balesetek elkerülése végett. A vízi eszközöket mindenki saját felelősségére használhatja a házirendben leírtak szerint. A kerti játszótornyot minden gyermek csak szülői felügyelettel használhatja. Az esetleges balesetekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget!!!

A Vendég a Vendégházba gyúlékony eszközt nem vihet be és az épületben, belső helyiségekben nem dohányozhat.

12. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményen belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a
Szolgáltatótól igényelni.

A bekövetkezett kárt a Vendég köteles azonnal a Szolgáltatónak bejelenteni és minden szükséges adatot a rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

13. Vis major
Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ez által okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

14. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvitában az aktuális megyei bíróság jár el.

web-logo-szelmalom-vendeghaz